Regulamin - Letnie Mile Biegowe 2024

I. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMINY I MIEJSCE

Zawsze o godz.18.30 na stadionie Bałtyk w Koszalinie w w terminach:

 • 10.07.2024 r.
 • 17.07.2024 r.
 • 07.08.2024 r.
 • 14.08.2024 r.

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 18.00 – rejestracja zawodników

Biegi dzieci

 • godz. 18.30 - bieg dzieci na dystansie 169 m dzieci do lat 7
 • godz. 18.35 - bieg dzieci na dystansie 269 m - od 8 lat do 10 lat
 • godz. 18:45 - bieg dzieci na dystansie 609 m - od 11 lat do 13 lat
 • godz. 18.50 - ceremonie wręczenia nagród i wyróżnień.

Biegi dorosłych

 • godz. 19.15 - mila 1609 m - seria I  (K oraz mężczyźni 60+)
 • godz. 19:30 - mila 1609 m - seria II  (mężczyźni biegający powyżej 6 minut)
 • godz. 19:45 - mila 1609 m - seria III  (pozostali mężczyźni biegający poniżej 6 minut)
 • godz. 20.00 - ceremonie wręczenia nagród i wyróżnień.

IV. ORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. ZAPISY

On-line przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: biegikoszalin.eu

VI. UDZIAŁ DZIECI JEST BEZPŁATNY. Każde dziecko otrzymuje medal oraz słodycze.

VII. Opłata za udział osób dorosłych wynosi 20 zł za 1 edycję. W ramach opłaty zawodnicy otrzymują izotonik oraz wafelek.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów przymocowanych do obuwia. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora biegikoszalin.eu

3. W biegach dorosłych uczestniczą zawodnicy 14 lat i więcej.

VIII. WYRÓŻNIENIA

W każdym biegu dzieci i młodzieży;

 • Klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców.

W każdym biegu dorosłych;

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 - 3 puchary ( nie dublują się z kategorią wiekową

Po 4 edycjach na podstawie w kategoriach wiekowych (suma 4 czasów) 

- za 1 - 3 miejsce statuetki / puchary

M/K- 14    (14-17)

M/K - 18  (18-39)

M/K - 40  (40-49)

M/K - 50  (50-59)

M/K - 60  (60-69)

M/K - 70  (70+)

IX. TRASA

Po bieżni stadionu.

W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

X. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

    wypadków.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 15. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biegikoszalin.eu,  e-mail: ktkkf@wp.pl

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem